به سایت رسپینا صنعت خوش آمدید.

 
English
English
 

کارفرمایان

               مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
                  آتشنشانی شیراز 
               مجتمع مس سرچشمه کرمان 
                 شرکت اطلس کیک 
               مجتمع فولاد خوزســــــتان 
                 شرکت مهندسـی در ریز 
               ذوب آهن اصفهــــــــــان 
                 آتشنشانی اصفهان 
               فولاد طــــــوس 
                 فولاد آلیاژی اصفهان 
              فولاد غرب آســــــــیا
                 شرکت حایر تهــــــران 
              فولاد سبـــــــــا 
                 شرکت فنون ارتباطـات 
              فولاد امیر کبیر کاشان 
                شرکت ایــران کارت 
              فولاد صبا نور زنجان 
                شرکت آریا سپهر بهار 
              شرکت سهامی ایران خودرو 
                شرکت فولاد اکسین خوزستان 
              شرکت تام ایران خودرو 
                شرکت خودرو سازه سایپا 
             شرکت آلمینیوم پارس 
                پتروشیمی رازی 
              شرکت مگــــاموتور 
                 نوآوران صنایع دقیق 
            شرکت سپاهان باطری اصفهان
               پتروشیمی کرمانشاه